Ere zij God (Gloria a Dios)

Peru

Herkomst Lofzang uit Peru
Tekst: Gloria a dios
Gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria en los cielos!
Gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria en los cielos!
A Dios la gloria siempre!
A Dios la gloria siempre!
Refrein:
Alleluia, Amen! Alleluia, Amen!
Alleluia, Amen! Alleluia, Amen!
Alleluia, Amen! Alleluia, Amen!